Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2023

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Buro Vaders, vertegenwoordigd door Wesley Vaders Bedrijfsdiensten, en de opdrachtgever (hierna genoemd “Klant”).

Diensten

Buro Vaders levert web- en marketingdiensten aan B2B-klanten, met name ZZP’ers en MKB. De specifieke diensten worden beschreven in de overeenkomst tussen Buro Vaders en de Klant.

Facturering en Betaling

De diensten van Buro Vaders worden maandelijks gefactureerd aan de klant, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Looptijd en Beëindiging

De overeenkomst tussen Buro Vaders en de klant heeft een initiële minimale looptijd van 12 maanden, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de opeenvolgende periode van 1 maand, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een minimum opzegtermijn van 3 maanden.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Buro Vaders geleverde diensten blijven eigendom van Buro Vaders, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Buro Vaders gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de geleverde diensten.

Aansprakelijkheid

Buro Vaders spant zich in om de diensten naar beste vermogen uit te voeren. De eventuele aansprakelijkheid van Buro Vaders is beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de specifieke diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Vertrouwelijkheid

Buro Vaders en de Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Achterstallige betaling

Bij Buro Vaders hechten we veel waarde aan een goede samenwerking en een tijdige betaling van onze facturen. Daarom willen we u erop wijzen dat het recht voorbehouden is aan Buro Vaders om alle diensten en activiteiten stop te zetten indien betalingen uitblijven.

Geschillen

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde mediator. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst tussen Buro Vaders en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien je akkoord gaat met de bovenstaande algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden, verzoeken wij je vriendelijk om dit schriftelijk te bevestigen met een akkoord op de offerte. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Buro Vaders 

Rozemarijn 27, 2681 ET Monster

KVK-nummer: 68941528

Vestigingsnummer: 000037338188